Copyright

Op alle foto's rust auteursrecht. Voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking is voorafgaande toestemming van de recht-hebbenden vereist. © Freek Bartels. Foto's mogen niet gekopieerd worden zonder toestemming. Tekst voor eigen gebruik mag echter worden overgenomen. Voor elk ander gebruik dient de toestemming van © Freek Bartels verkregen te worden.

18. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

18.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).